Edus­kun­ta­vaa­lit jär­jes­te­tään Suo­mes­sa 2.4.2023. Jo­kai­nen Suo­men kan­sa­lai­nen, joka on täyt­tä­nyt 18 vaa­li­päi­vään men­nes­sä, on oi­keu­tet­tu ää­nes­tä­mään vaa­leis­sa. Tie­dät­kö jo, kuin­ka ää­nes­tät ul­ko­mail­ta kä­sin? Mi­kä­li et, täs­sä ly­hyt tie­tois­ku si­nul­le.

Kirjeäänestys eduskun­ta­vaa­leissa

Ää­ni­oi­keu­tet­tu voi ti­la­ta kir­je­ää­nes­tys­ma­te­ri­aa­lit osoit­tees­ta https://vaa­lit.fi/kir­je­aa­nes­tys. Muis­ta, et­tä ää­nes­tys­pa­ket­ti on hen­ki­lö­koh­tai­nen ja sen voi ti­la­ta ai­no­as­taan ul­ko­mai­seen osoit­tee­seen. Osoit­teen ei kui­ten­kaan tar­vit­se ol­la vi­ral­li­nen ko­ti­o­soit­tee­si, mi­kä­li oles­ke­let ää­nes­ty­sai­kaan muu­al­la kuin va­ki­tui­ses­sa asuin­pai­kas­sa­si.

Kir­je­ää­nen tu­lee ol­la omas­sa kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa vii­meis­tään 31.3.2023 en­nen kel­lo 19 (Suo­men ai­kaa). Pos­ti­ta kir­je­ää­ne­si siis mah­dol­li­sim­man pian, jot­ta se eh­tii ajois­sa pe­ril­le! Muis­ta myös mak­saa kir­jee­si pos­ti­tus­mak­su. Edus­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­ta löy­tyy osoit­tees­ta https://tu­los­pal­ve­lu.vaa­lit.fi/EKV-2023/fi/ehd_lis­tat_ko­ko­maa.htm.

Oman kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta­si ni­men ja osoit­teen löy­dät ää­ni­oi­keu­sil­moi­tuk­ses­ta, jon­ka Digi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­to lä­het­tää kai­kil­le ää­ni­oi­keu­te­tuil­le, joi­den osoit­teet ovat tie­dos­sa. Voit myös tie­dus­tel­la omaa kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­taa­si vaa­li­pal­ve­lu­pu­he­li­mes­ta +358 (0)800 9 4770 tai Digi- ja vä­es­tö­vi­ras­tos­ta osoit­tees­ta https://dvv.fi/muut­to-ul­ko­mail­la. Huo­mi­oit­han, et­tä kir­je on lä­he­tet­tä­vä ul­ko­mail­ta ja sii­nä on ol­ta­va ul­ko­maa­lai­nen pos­ti­lei­ma.

Ennakkoäänestys ulkomailla 22.-25.3.2023

Ää­ni­oi­keu­tet­tu­na voit ää­nes­tää myös en­nak­ko­ää­nes­tyk­ses­sä, Suo­mes­sa tai ul­ko­mail­la. Ul­ko­maan en­nak­ko­ää­nes­tys­paik­ko­ja ovat val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sel­la mää­rä­tyt Suo­men edus­tus­tot ja nii­den toi­mi­pis­teet. Muis­ta ot­taa ää­nes­tys­pai­kal­le mu­kaan hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­se­si. On suo­si­tel­ta­vaa ot­taa mu­kaan myös pos­tit­se ko­tii­si saa­pu­nut ää­ni­oi­keu­sil­moi­tus (il­moi­tus ää­ni­oi­keu­des­ta), kos­ka se no­peut­taa ää­nes­tä­mis­tä, mut­ta voit ää­nes­tää myös il­man sitä.

En­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kat ja nii­den au­ki­o­lo­a­jat löy­dät oi­keus­mi­nis­te­ri­ön si­vuil­ta, osoit­tees­ta https://tu­los­pal­ve­lu.vaa­lit.fi/EKV-2023/fi/aa­nes­tys­pai­kat.html.

Jäikö jokin epäselväksi? Täältä löydät lisätietoja!

Vaa­li­pal­ve­lu­pu­he­lin: +358 (0)800 9 4770 (avoin­na ma-pe 8.00-16.00 Suo­men ai­kaa)
What­sApp-vies­ti­pal­ve­lu: +358 (0)50 438 873
Säh­kö­pos­ti: kir­je­aa­nes­tys@vaa­lit.fi

Oi­keus­mi­nis­te­ri­ön vi­ral­li­set vaa­li­si­vut: https://vaa­lit.fi/etu­si­vu
Vi­deo-oh­jeet kir­je­ää­nes­tyk­seen:

https://www.yo­u­tu­be.com/watch?v=vb8Nu13U2BY

 ***

Sara Aal­to-Se­tä­lä on vaa­li­vies­tin­nän har­joit­te­li­ja­na Suo­mi-Seu­ras­sa tä­män ke­vään. Suo­mi-Seu­ra ry on maa­il­mal­la ole­vien, sin­ne läh­te­vien ja siel­tä pa­laa­vien suo­ma­lais­ten etu-, asi­an­tun­ti­ja- ja pal­ve­lu­jär­jes­tö.