Kii­tos­päi­vän jäl­kei­se­nä per­jan­tai­na pe­rin­tei­ses­ti vie­tet­ty Black Fri­day on haas­ta­vis­ta ta­lou­del­li­sis­ta ajois­ta ja kas­va­vis­ta ym­pä­ris­tö­huo­lis­ta huo­li­mat­ta edel­leen yk­si vuo­den kii­rei­sim­mis­tä os­tos­päi­vis­tä. Black fri­day on mo­nis­sa pai­kois­sa laa­jen­tu­nut koko vii­kon kes­tä­väk­si Black Wee­kik­si, jon­ka päät­tää kii­tos­päi­väs­tä seu­raa­va­na maa­nan­tai­na vie­tet­ty net­ti­kaup­poi­hin kes­kit­ty­vä Cy­ber Mon­day. Vii­me vuo­si­kym­me­nel­lä Black Fri­day-kam­pan­jat ovat tul­leet yhä vah­vem­min osak­si myös suo­ma­lais­ta os­tos­kult­tuu­ria kaup­pa­ket­ju­jen ajoit­ta­es­sa suu­ria alen­nus­kam­pan­joi­ta mar­ras­kuun lop­puun. 

Black Fri­da­yn ni­men syn­ty­pe­räs­tä on mo­nia eri­lai­sia tul­kin­to­ja. Erään nä­ke­myk­sen mu­kaan ni­men us­ko­taan juon­ta­van juu­ren­sa sii­tä, et­tä myy­mä­löi­den myyn­ti­lu­ke­mat nou­si­vat mii­nuk­sel­ta eli pu­nai­sel­ta plus­sal­le eli mus­tal­le tänä kii­rei­se­nä os­tos­päi­vä­nä ih­mis­ten ku­lu­tuk­sen kas­va­es­sa jou­lua koh­den. Toi­nen se­li­tys ter­mil­le juon­taa juu­ren­sa 1960-lu­vun Phi­la­delp­hi­aan, jos­sa po­lii­sit al­koi­vat käyt­tää il­mai­sua ku­vaa­maan kaa­os­ta, joka syn­tyi, kun suu­ri mää­rä tu­ris­te­ja saa­pui kau­pun­kiin aloit­ta­maan jou­luos­tok­sen­sa ja ai­heut­ta­maan pään­vai­vaa po­lii­seil­le lii­ken­ne­ruuh­kien, on­net­to­muuk­sien ja myy­mä­lä­var­kauk­sien muo­dos­sa. 

Black Fri­da­yn mer­ki­tyk­ses­tä ker­too pal­jon se, et­tä vii­me vuon­na Goog­len ha­kut­ren­dien mu­kaan black Fri­da­yn ja Cy­ber Mon­da­yn ai­koi­hin haut, jot­ka si­säl­si­vät sa­nan ”de­als” kas­voi­vat jopa 2,300%. Na­ti­o­nal Re­tail Fe­de­ra­ti­o­nin mu­kaan vii­me vuon­na kii­tos­päi­vän vii­kon­lop­pu­na os­tok­sia te­ki­vät­kin en­nä­tyk­sel­li­set 196,7 mil­joo­naa ame­rik­ka­lais­ta. Tänä vuon­na vuo­den suu­rim­mas­ta os­tos­vii­kos­ta en­nus­te­taan en­tis­tä­kin vilk­kaam­paa. 

Black Fri­day saa osak­seen vuo­sit­tain myös run­saan mää­rän kri­tiik­kiä. Black fri­da­yn ko­e­taan kan­nus­ta­van ih­mi­siä im­pul­sii­vi­seen ja lii­al­li­seen ku­lu­tuk­seen, jol­la on hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia eten­kin ym­pä­ris­töl­le. Päi­väl­le on syn­ty­nyt usei­ta eri­lai­sia vas­ta­liik­kei­tä, jois­ta yk­si tun­ne­tuim­mis­ta kul­kee ni­mel­lä älä os­ta mi­tään-päi­vä. Älä os­ta mi­tään päi­vä-kan­nus­taa ih­mi­siä boi­ko­toi­maan Black Fri­da­yn kal­tai­sia ku­lu­tus­juh­lia ja ku­lut­ta­maan kes­tä­väm­min ja har­kit­se­vam­min. 

Vas­ta­pai­nok­si Black Fri­da­yl­le on pe­rus­tet­tu myös #Gi­ving­Tu­es­day-kam­pan­ja, joka pyr­kii li­sää­mään kes­kus­te­lua ja tie­toi­suut­ta an­ta­mi­ses­ta: ajan, avun, hy­vän mie­len sekä lah­joi­tus­ten muo­dos­sa. Gi­ving­Tu­es­day tai sen suo­men­kie­li­nen ver­sio Te­ko­jen­Tiis­tai ajoit­tuu kii­tos­päi­vän jäl­kei­sel­le tiis­tail­le ja on nous­sut maa­il­mal­la jopa jou­lua tär­ke­äm­mäk­si lah­joi­tus­ta­pah­tu­mak­si. Kam­pan­ja kan­nus­taa ih­mi­siä black Fri­day-os­tos­ten si­jaan käyt­tä­mään ra­han­sa hy­vään tar­koi­tuk­seen ja lah­joit­ta­maan mer­ki­tyk­sel­li­sik­si ko­ke­miin­sa koh­tei­siin. 

Mitä, jos tänä vuon­na Black Fri­day-shop­pai­lun si­jaan lah­joit­tai­sit ra­ha­si hy­vään tar­koi­tuk­seen? Lah­joit­ta­mal­la Matc­hing Fund-kam­pan­jaam­me olet mu­ka­va tu­ke­mas­sa ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää ruo­hon­juu­ri­ta­son dip­lo­ma­ti­aa Yh­dys­val­tain ja Suo­men vä­lil­lä lä­het­tä­en SAM­bas­sa­do­re­ja to­teut­ta­maan omia unel­mi­aan hyö­dyt­tä­en ja ri­kas­tut­ta­en sa­mal­la koko yh­dis­tyk­sem­me toi­min­taa. Lii­ty mu­kaam­me #Te­ko­jen­Tiis­tai­na tai jo tä­nään ra­ken­ta­maan tu­le­vai­suu­den maa­il­maa ja te­ke­mään hy­vää lah­joit­ta­mal­la! 

Voit lah­joit­taa kam­pan­jaan suo­raan kam­pan­jan pank­ki­ti­lil­le ti­li­nu­me­rol­la FI21 1555 3000 1294 61 tai Mo­bi­le­Pa­yn kaut­ta nu­me­rol­la 44269. Va­rain­ke­ruu­lu­pa RA/2023/1248

Läh­teet: NRF | 2023 ho­li­day shop­ping out­look

 Why Is It Cal­led Black Fri­day? | Bri­tan­ni­ca 

#GI­VING­TU­ES­DAY SUO­MI - TER­VE­TU­LOA (te­ko­jen­tiis­tai.org)