Mis­sä roo­lis­sa tai roo­leis­sa sinä olet mu­ka­na SAM-toi­min­nas­sa? Tai ha­lu­ai­sit ol­la? Yh­tä oi­ke­aa ta­paa ei tie­ten­kään ole vaan ta­po­ja on yh­tä mon­ta kuin on SAM-jä­se­niä. Meil­le on tär­ke­ää, et­tä koet kuu­lu­va­si SAM-per­hee­seen juu­ri sel­lai­se­na kuin olet! Ko­ko­sim­me 8 mal­li­roo­lia, löy­dät­kö niis­tä oma­si?

1. TSEMP­PA­RI
Kan­na­tat si­nul­le tär­ke­ää yh­dis­tys­toi­min­taa mak­sa­mal­la jä­sen­mak­sun sekä lu­ke­mal­la SAM Ma­ga­zi­ne-jä­sen­leh­teä print­ti­nä ja di­gi­nä.

2. EKS­PERT­TI
An­nat asi­an­tun­ti­juut­ta­si/eri­koi­so­saa­mis­ta­si yh­dis­tyk­sel­le ja Lii­tol­le esi­mer­kik­si lu­pau­tu­mal­la pu­hu­jak­si ta­pah­tu­maan tai kir­joit­ta­mal­la ar­tik­ke­lin SAM Ma­ga­zi­neen.

3. KE­HIT­TÄ­JÄ
Ha­lu­at ke­hit­tää osaa­mis­ta­si osal­lis­tu­mal­la SAM U-kou­lu­tuk­siin.

4. PER­HEEN­JÄ­SEN
Ha­lu­at ol­la sa­man­hen­kis­ten ih­mis­ten kans­sa ja­ka­mas­sa ko­ke­muk­sia ja aja­tuk­sia, tun­net kuu­lu­vuut­ta isoon SAM-per­hee­seen.

5. HAL­LI­TU­SA­SI­AN­TUN­TI­JA
Si­tou­dut 1-2 vuo­den vas­tuu­seen yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­ta ja sen ke­hit­tä­mi­ses­tä pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa esi­mer­kik­si pu­heen­joh­ta­ja­na, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na, sih­tee­ri­nä, ra­has­ton­hoi­ta­ja­na tai jä­sen­vas­taa­va­na. Hal­li­tus­työ­ko­ke­muk­ses­ta on huo­mat­ta­vaa ar­voa myös muus­sa elä­mäs­sä.

6. VIES­TIN­VIE­JÄ
Ker­rot SAM:n toi­min­nas­ta ys­tä­vil­le ja tut­ta­vil­le sekä jaat SAM Ma­ga­zi­nen ar­tik­ke­lei­ta omis­sa so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­sa.

7. OSAL­LIS­TU­JA
Osal­lis­tut in­nok­kaas­ti yh­dis­tyk­sen tar­jo­a­miin kult­tuu­ri­ta­pah­tu­miin, yri­tys­vie­rai­lui­hin ja se­mi­naa­rei­hin.

8. TE­KI­JÄ
An­nat ai­kaa­si ja osaa­mis­ta­si yh­dis­tyk­sen ta­pah­tu­mien ja ti­lai­suuk­sien te­ke­mi­seen esi­mer­kik­si lu­pau­tu­mal­la hoi­ta­maan Hal­lo­ween-ta­pah­tu­man koor­di­noin­nin alus­ta lop­puun.

Ilman jäseniä ei ole SAM:iä. Arvostamme jokaista jäsentämme, kiitos tsempistäsi ja tuestasi!